Ochrana osobných údajov používateľov internetovej stránky

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.penzion-daniela.eu je podnikateľ – fyzická osoba Arpád Pakši, so sídlom Horný Pial 106, IČO: 17572665, DIČ: 1020373266, telefón: +421905862968, email: rezervacie@penzion-daniela.eu.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov používateľov (ďalej  ako „dotknutých osôb“) internetovej stránky www.penzion-daniela.eu.

Dotknutá osoba

Dotknutou osobou sa stáva každá fyzická osoba, ktorá navštívi internetovú stránku www.penzion-daniela.eu a poskytne prevádzkovateľovi svoje osobné údaje.

Kontaktný formulár

Aby bolo možné dotknutej osobe rezervovať ubytovacie služby alebo jej na základe dopytu poskytnúť informácie vedúce k budúcej rezervácii (zmluve), je nutné, aby dotknutá osoba poskytla prevádzkovateľovi minimálne osobné údaje: meno, telefón, emailovú adresu. Tieto osobné údaje budú použité len na uvedené účely a nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane alebo príjemcovi ani použité na marketingové účely. Prevádzkovateľ uchová osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby počas doby trvania uvedených účelov spracúvania, maximálne do doby začiatku skutočného využívania ubytovacích služieb dotknutou osobou.

Poskytovateľ bude môcť osobné údaje ďalej uchovávať a spracovávať, ak budú existovať iné zákonné požiadavky pre spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby. Osobné údaje už spojené s poskytnutím konkrétnych ubytovacích služieb a produktov budú uchované po dobu, ktorú stanovuje legislatíva SR.

Sociálne siete

Webová stránka prevádzkovateľa www.penzion-daniela.eu obsahuje prídavné moduly (pluginy) odkazujúce na oficiálne profily prevádzkovateľa zriadené na sociálnych sieťach prevádzkovaných samostatnými prevádzkovateľmi v postavení tretej strany. Tieto môžu byť aktivované prostredníctvom interakcie iniciovanej dotknutou osobou (kliknutie na príslušný piktogram znázorňujúci sociálnu sieť Facebook, Instagram). Pokiaľ nedôjde zo strany dotknutej osoby k interakcii (kliknutiu) budú predmetné pluginy neaktívne a nebude dochádzať k žiadnemu spracúvaniu dát. V prípade iniciovania niektorého z uvedených pluginov odkazujúcich na profil prevádzkovateľa zriadený na sociálnej sieti môže dôjsť k spracúvaniu údajov o dotknutej osobe zo strany príslušného prevádzkovateľa sociálnej siete. Prevádzkovateľ na takéto spracúvanie dát nemá žiadny dosah a ani vplyv. O spracúvaní osobných údajov a iných dát prevádzkovateľmi sociálnych sietí sa môžete viac dozvedieť tu: https://www.facebook.com/about/privacy/

https://help.instagram.com/155833707900388/?ref=hc_fnav

Poučenie o právach dotknutej osoby

Prevádzkovateľ poučuje dotknutú osobu, že popri vyššie uvedených informáciách, má od neho na základe písomnej žiadosti právo vyžadovať najmä:

  1. potvrdenie,či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané; právo získať prístup k spracúvaným osobným údajom,
  2. opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov so zreteľom na účel ich spracúvania,
  3. výmaz osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo dotknutá osoba namieta zákonnosť ich spracúvania,
  4. obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta ich správnosť; ich spracúvanie je nezákonné alebo ich prevádzkovateľ už nepotrebuje ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
  5. poskytnutie osobných údajov, ktoré sú o nej spracúvané v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ich prenesenie ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Právo dotknutej osoby možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

Dotknutá osoba má pri podozrení o neoprávnenom spracúvaní jej osobných údajov prevádzkovateľom právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Cookies

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia.

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Cookies sú užitočné, pokiaľ ich majitelia stránok nezneužijú na nepovolený zber údajov. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku vymazávať.

Webhost:

Strato AG
Pascalstraße 10
10587 Berlín
Nemecko
Tel.: +4930 / 300 14611
Fax: +4930 / 886 15111
E-Mail: info@strato.de
Web: www.strato.de